Informacje dla kandydatów

Dokumenty potrzebne do przyjęcia kandydata do nauki

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

- Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

- Orzeczenie o niepełnosprawności ( dotyczy dzieci, które takie orzeczenia posiadają),

- wniosek rodziców (wzór do pobrania),
-Odpis Skrócony Aktu Urodzenia z potwierdzonym przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy numerem PESEL i adresem stałego zameldowania ucznia,
- Karta Zdrowia Ucznia,

- aktualne zdjęcie.

 SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 

Z ELEMENTAMI AUTYZMU

- Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

- Orzeczenie o niepełnosprawności ( dotyczy dzieci, które takie orzeczenia posiadają),

- Wniosek rodziców (wzór do pobrania),

- Odpis skrócony aktu urodzenia z potwierdzonym przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy numerem PESEL i adresem stałego zameldowania ucznia,

- Karta Zdrowia Ucznia,

- aktualne zdjęcie.

GIMNAZJUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE 

Z ELEMENTAMI AUTYZMU

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności ( dotyczy dzieci, które takie orzeczenia posiadają),
 • Wniosek rodziców (wzór do pobrania),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 • zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie VI,
 • opinia wychowawcy klasy,
 • Odpis Skrócony Aktu Urodzenia z potwierdzonym przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy numerem PESEL i adresem stałego zameldowania ucznia,
 • Karta Zdrowia Ucznia,
 • aktualne zdjęcie.

 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 • Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy dzieci, które takie orzeczenia posiadają),
 • Wniosek rodziców (wzór do pobrania),
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),
 • opinia wychowawcy klasy,
 • Odpis Skrócony Aktu Urodzenia z potwierdzonym przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy numerem PESEL i adresem stałego zameldowania ucznia,
 • karta zdrowia ucznia,
 • aktualne zdjęcie.

GRUPY WYCHOWAWCZE