Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

wwrdz1

 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego jest szansą na skuteczną stymulację dziecka.

 

      Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole.

     Podmiotem wczesnego wspomagania rozwoju jest rodzina z małym dzieckiem, u którego wykryto nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym, m.in.: wcześniactwo, zaburzeń genetyczne, wady wrodzone, uszkodzeń narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.


Do zadań wczesnego wspomagania należy:
- usprawnianie zaburzonego rozwoju psychofizycznego
- stymulowanie rozwoju mowy i języka
- usprawnianie zaburzonych funkcji zmysłów
- przygotowania do nauki szkolnej
- obniżenia napięcia emocjonalnego
- polepszenia relacji rówieśniczych i umiejętności pracy w grupie
- usprawniania samoobsługi.

Organizacja zajęć:
- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4-8 godzinw miesiącu,
- Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną

Terapia jest nieodpłatna

W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Są to przede wszystkim:
Pedagog posiadający kwalifikacje w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, odpowiednie do potrzeb czy niepełnosprawności dziecka w szczególności:oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog
- psycholog
- rehabilitant
- logopeda
Inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

Metody stosowane w ramach zajęć wczesnego wspomagania:
- Metoda Dobrego Startu,
- Metoda Knillów,
- Stymulacja polisensoryczna
- Alternatywne metody komunikacji
- Behawioralne metody edukacji,
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
- Praca indywidualna z dziećmi z zaburzeniami rozwoju,
- Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P.E.Denisona,
- Terapia ruchowa ( terapia SI)
Inne w zależności od potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- skutki na przyszłość:
- zmniejsza ryzyko opóźnień rozwojowych
- spełnia funkcję terapeutyczną
- zmniejsza skutki uboczne niepełnosprawności ciążącej na dziecku
- dostarcza informacji z zakresu diagnozy, przyczyn zaburzeń, prognoz, wiedzy na temat normalnego rozwoju dziecka i jego stymulacji
- umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością

     Organizacja zajęć wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydawanej przez zespół orzekający w poradni psychologiczno- pedagogicznej właściwej miejscu zamieszkania dziecka lub siedziby przedszkola, do którego dziecko uczęszcza.